Op 11 oktober jl. hebben we in de kerk de mededeling gedaan over onze brief aan de bisschop. Hieronder treft u hiervan een verslag van deze brief.

Na een periode van ruim twee jaar, waarin de St. Jozefparochie geïsoleerd is komen te staan binnen de regiovorming van de Zaanstreek doordat we door de andere parochies zijn geweerd, hebben onderstaande leden van het Parochiebestuur (PB) de balans opgemaakt.
Vanaf het moment dat in september 2013 de breuk tussen de St. Jozefparochie en de Martelaren van Gorcum is ontstaan, heeft het toenmalige en later huidige voltallige PB zich bijzonder ingespannen voor verbetering van de relatie en communicatie met deze parochies, teneinde te kunnen samenvoegen in een gezamenlijke PU.

Zowel vanuit het PB, alsook op persoonlijke titel, hebben de bestuursleden veelvuldig toenadering gezocht en gesprekken gevoerd op verschillende niveaus, waarbij de insteek van onze kant altijd open en positief was met een hoopvolle verwachting.
Het PB is in de afgelopen twee jaar op zoek gegaan naar antwoorden en redenen met betrekking tot het opzettelijke isolement waarin de St. Jozefparochie was gemanoeuvreerd; tot onze grote spijt keer op keer met een negatief resultaat tot gevolg.

Op 19 november 2014 heeft het PB in een brief aan de parochies van de nieuw te vormen PU-noord nogmaals verzocht om aansluiting van de St. Jozefparochie en gevraagd wat er naar hun inzicht nodig zou moeten zijn om dit mogelijk te maken. Hierop is door Deken T. Cassee, namens de parochies van de PU-noord op 1 december 2014 afwijzend en zonder inhoudelijke reden gereageerd.
Inmiddels zijn we bijna (weer) een jaar verder. Het PB heeft op 14 januari en 7 juli jl. in een persoonlijk gesprek de Bisschop geïnformeerd over de impasse waarin de St. Jozefparochie verkeert met betrekking tot de andere parochies en om hulp gevraagd. Tijdens deze gesprekken  heeft de Bisschop zijn hulp toegezegd op voorwaarde dat de St. Jozefparochie zou acteren op de Stichting Vrienden van de Jozef en de liturgie.

Op 11 augustus jl. heeft, op uitdrukkelijk verzoek van het PB een gesprek met Deken T. Cassee plaatsgevonden en hebben wij onze zorgen opnieuw bij hem neergelegd.
Na twee jaar zoeken naar mogelijkheden, openingen en kansen, heeft het voltallige PB moeten constateren dat ondanks alle inspanningen het contact met de andere parochies niet te herstellen is.

Bovenstaande heeft het vertrouwen dermate geschaad, dat het PB, met uitzondering van Pastor J. Bus, zich de komende tijd niet verder wil inspannen met betrekking tot de regiovorming en/of aansluiting bij de PU. Zowel door de Pastoraatsgroep als ook op de Parochieavond voelen wij ons hierin gesteund.

Alles overwegend kan het Bestuur niet tot een andere conclusie komen dan vooralsnog zelfstandig door te gaan. Aansluiting bij de PU is op dit moment geen verstandige richting voor de St. Jozefparochie. Deze conclusie wordt versterkt doordat wij hebben vernomen dat er in de huidige PU Noord nog geen sprake is van synergie en samenwerking, hetgeen voor de St. Jozef een extra complicatie is.

Uiteraard zal de Parochie wel door blijven gaan met kleinschalige projecten en reeds ontwikkelde samenwerkingsvormen binnen de regio, zoals de vastenactie, de MOV, PCI, heilige eerste communie en heilig vormsel, de hulp aan vluchtelingen en het jaarthema. Deze samenwerkingsvormen worden vanuit onze vrijwilligers/werkgroepen geïnitieerd en gedragen en verdienen alle ruimte tot voorzetting en ontwikkeling.

Het Bestuur heeft via een brief aan de Bisschop het verzoek gedaan om de St. Jozefparochie voor een periode van tenminste drie jaar zelfstandig te laten voortbestaan.

Ondanks dat wij de inspanningen van Pastor J. Bus zeer waarderen en de samenwerking bijzonder op prijs hebben gesteld, is Jan Bus van mening dat zijn aandeel in het samenvoegen van parochies in de Zaanstreek hiermee tot een einde is gekomen. Hij zal zijn opdracht aan de Bisschop teruggeven.

Wat de reactie van het Bisdom zal zijn, is onbekend. Ondergetekenden blijven zich inspannen voor het behoud en de toekomst van de Jozefkerk op de manier waarop u dat bent gewend.


Paul van der Veer
Thijs Heijltjes
John van der Sluijs
Christel Bakker

En hieronder treft u de brief van Jan Bus aan de bisschop.

Limmen, 10 oktober 2015

Aan: Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr.Dr. J.M.Punt.
Bisschop,

Het is al weer  twee jaar geleden dat u mij, middels de Heer Frederiks en kanselier Fennis, verzocht om gerezen misverstanden rond de Jozef parochie te Zaandam van een oplossing te voorzien. Van meet af aan heb ik duidelijk proberen te maken dat dit makkelijker lijkt dan de werkelijk zal uitwijzen.
Het aansluiten bij een samenwerkingsverband is dan wellicht gewenst en ook best verstandig maar daarmee is het nog niet klaar.
Om tot iets te komen wat er toe doet dienen meerdere partijen bereid te zijn om tot gesprek te komen. Aanvankelijk leek er iets te lukken. Echter de keuze van een paar parochies om elk gesprek met de Jozef parochie te blokkeren heeft geleid tot een soort van patstelling.
U weet dat ik nogal wat wegen heb bewandeld om toch wat in beweging te krijgen. Maar de toch  relatief grote traagheid waarmee afspraken tot stand moesten komen  gaf steeds meer het gevoel dat het er nog steeds niet best voorstaat. Waarbij ik niet wil verhelen dat er in de loop van de tijd niet altijd even handige uitspraken zijn gedaan.
Niet alleen het bestuur van de Jozef heeft zich daaraan gestoord maar ik ook.
Ik snap dat het  bestuur geen vertrouwen heeft in de gang van zaken en alles wil opschorten. Het betekent wel dat ik mijn  opdracht per direct teruggeef en mijn werkzaamheden in de Jozef en de Zaanstreek beëindig.
De korte periode die bij mijn eerste benoeming in het vooruitzicht werd gesteld is altijd nog twee jaar geworden.
En nogmaals, bisschop, de Jozef heeft een grote groep betrokken vrijwilligers, die wel niet alles volgens het officiële boekje doen, maar wel van aanpakken weten en begeesterd werken vanuit een inspirerende liturgie.

Met de meeste hoogachting,

Jan Bus