In verband met de ontwikkelingen binnen de regio en huidige situatie van de Jozefparochie, worden de parochianen deze avond geïnformeerd.

Op de uitnodiging zijn, ondanks de vakantieperiode voor al veel parochianen, ruim 60 parochianen naar de bijeenkomst gekomen.

Paul van de Veer heeft, aan de hand van een presentatie, de aanwezigen ge├»nformeerd over de stand van zaken. Hij startte met een terugblik op de voortgang van de regiovorming in de afgelopen jaren. De nadruk van de avond lag voornamelijk op de ontwikkelingen die ontstaan zijn na het gesprek van het Bestuur met Bisschop Punt over het isolement van de Jozefparochie ten opzichte van de PU’s in de Zaanstreek. In dit gesprek heeft het Bestuur verzocht om een herbenoeming van 4 jaar, waarvan het Bisdom slechts een half jaar heeft toegekend. Ook heeft het Bisdom in het gesprek de toezegging gedaan om te bemiddelen en de opening te zoeken voor de Jozef om de aansluiting bij de PU te kunnen maken. Medio april heeft het Bestuur via de heer M. Frederiks van het Bisdom moeten vernemen dat zij helaas geen inspanningen hebben verricht, waardoor het isolement van de Jozef noodgedwongen gehandhaafd blijft.
Daarop heeft een briefwisseling tussen het Bestuur en het Bisdom plaatsgevonden die tot op heden niet tot antwoorden of oplossingen heeft geleid. De benoeming van het Bestuur is per 1 juni afgelopen (voor Jan Bus op 1 juli) en er is geen duidelijkheid over de komende periode.

In het gesprek in januari heeft de Bisschop duidelijk te verstaan gegeven dat hij een ruimdenkend mens is, maar niet als het om de liturgie gaat. De liturgie moet volgens hem ingevuld en uitgedragen worden conform de regels van de Wereldkerk. Dit houdt in dat in de liturgie o.a. voldaan moet worden aan de traditionele vaste gebeden, geloofsbelijdenis en tafelgebeden. De Jozefparochie verschilt hierover van inzicht omdat zij naast de traditionele liturgie ook vieringen kent met andere vormgevingen. Daarover wil het Bisdom met het Bestuur in gesprek. Ook heeft het Bisdom aangegeven dat zij met het Bestuur wil praten over de positie van de Stichting ‘Vrienden van de Jozef’. Gelet op de vakanties zal op termijn dit gesprek plaatsvinden.

Paul heeft vervolgens aan de parochianen uitgelegd dat, ondanks dat het Bestuur demissionair is, zij zich verantwoordelijk voelt voor het wel en wee van de parochie en van de toekomst van de Jozef. Het Bestuur is daarom voornemens om, hoe dan ook, voor de komende 4 jaar door te gaan, mits de parochianen het Bestuur hierin steunen en dragen. Hierop werd door alle aanwezigen unaniem positief gereageerd en werd het vertrouwen van de parochianen in het Bestuur bevestigd met een luid applaus.

Na de pauze heeft Paul in het kort geschetst waar het Bestuur zich in de komende periode voor zal inzetten. Het Bestuur wil samen met de Pastoraatsgroep en de parochianen de werkvelden van de liturgie, diaconie, gemeenschapsopbouw en catechese verder ontwikkelen. We spannen ons in om de identiteit van de Jozefparochie levend te houden. We blijven zoeken naar samenwerking met andere Zaanse parochies en willen een meer missionaire, naar buiten tredende kerk worden. Zodra er ontwikkelingen of veranderingen ophanden zijn, zal het Bestuur weer een Parochieavond organiseren.

De reacties van de aanwezige parochianen waren positief. Men was blij met het heldere verhaal en de informatie die het Bestuur met hen heeft gedeeld.