Vooraankondiging herdenking 4 mei 2016
 
Voorafgaande aan de Stille Tocht op 4 mei naar het verzetsplantsoen in Zaandam is er in de Oostzijderkerk een korte herdenkingsbijeenkomst. Aanvang 18.15 uur. Start Stille Tocht om ongeveer 19.00 u.

Aan de herdenking, georganiseerd onder de vlag van Hart voor Zaanstad, werken onder meer mee: ds. Pieter van der Woel, Majoor William Koskamp en Helmine Pronk.

Verdere informatie volgt.

Mogen we op uw belangstelling rekenen?

            Namens Hart voor Zaanstad
             Egge Hartog (6169898)
Het ad interim bestuur van de St. Jozefparochie bestaat thans uit:

- Mgr. Jan Hendriks - administrator/voorzitter
- Diaken Jeroen Hoekstra - vicevoorzitter
- Dhr. C. Backer - penningmeester/secretaris

Het ad interim bestuur is benoemd tot 31 augustus 2016.

Belangrijk om daarbij te vermelden dat de benoeming tot 31 augustus 2016 voor diaken Jeroen Hoekstra alleen geldt voor zijn bestuurslidmaatschap. Dit staat los van zijn benoeming als pastor in de Jozef. Deze benoeming is voor onbepaalde tijd.

In de tussentijd zoeken we naar nieuwe leden om weer een eigen bestuur te vormen vanuit de Jozefgemeenschap.
Op zondag 24 april zullen vijf kinderen de Eerste Heilige Communie doen. Het zijn Lana en Milenko Ivankovic, Janine Sicking, Zoƫ Girigoria en Lefasha Jordan.
 
Inmiddels hebben we twee voorbereidingsmiddagen gehad. In de eerste bijeenkomst hebben we gesproken over de schepping. God heeft alles gemaakt. De tweede middag ging over de doop. Dat was heel leuk. We bekeken foto's van onze eigen doop en in de kerk bij het doopvont hebben we gezien wat er allemaal komt kijken bij de doop. Nu weten we dat we door de doop horen bij de grote familie van Jezus.

We oefenen ook voor de viering. Zo leren we allemaal het Onze Vader. Afgelopen zondag mochten we op het altaar komen om samen met alle mensen het gebed te bidden. Dat was heel spannend.
Vrijdagmiddag komen we weer bij elkaar. Dan gaan we onze presentatiefoto’s voor in de kerk versieren en met elkaar praten over vergeven. We tellen af naar de viering!                                                


De werkgroep Jodendom, Christendom en Islam (JCI) heeft voor het seizoen 2015-2016 als  jaarthema gekozen ‘Vrede bij alle geweld”. Daarmee willen wij aandacht schenken aan het vele religieuze geweld in de wereld, nu en in het verleden. Dit roept veel onrust op in de samenleving. Wat betreft de Islam leven er veel vragen over de begrippen Sharia en Djihad, maar ook geweld binnen andere religies kan niet onbesproken blijven. In een aantal thema-avonden zullen we dit onderwerp aan de orde stellen.

De eerste thema-avond wordt gehouden op:

Woensdagavond 3 februari 2016, om 20.00 uur.
Op deze avond zal dr. Sam Janse, nieuwtestamenticus een inleiding houden over  religieus geweld en het Christendom. Hij heeft over het thema gepubliceerd, ondermeer in het boek ‘De tegenstem van Jezus, over geweld in het Nieuwe Testament’.

Locatie: Noorderkerk, Heijermanstraat 127, 1502 DJ Zaandam.

Op een volgende avond zal de heer Rasit Bal, docent aan de opleiding
Islamitische theologie van de hogeschool Inholland in Amsterdam en daarnaast voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), het thema inleiden vanuit Islamitisch perspectief. Datum en locatie van deze avond volgen zo spoedig mogelijk.

Op zondag 3 januari 2016 was er na de viering van 10 uur de nieuwjaarsborrel.  Voorafgaand hieraan blikte het bestuur terug op het mooi maar bewogen jaar 2015. Daarna ging zij in op de recente ontwikkelingen. In de Bovenzaal werd er nog lang door de parochianen over doorgepraat.